HOME > Machine List > COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

Machine List : COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SORT BY

D-1053  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS100S / B6-5B20971

YEAR 2006

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1054  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS100S / B6-5B21008

YEAR 2006

HOUR 2286

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1055  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS100SC / B6C5B20397

YEAR 2005

HOUR 1775

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1056  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS100SC / B6C5C11486

YEAR 2011

HOUR 1229

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1057  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS100SC / B6C5B20413

YEAR 2005

HOUR 1745

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1058  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS125S / 54-5B10185

YEAR 2000

HOUR 3185

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1059  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS125S / 54-5B11095

YEAR 2002

HOUR 2124

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1060  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS125S / 54-5B11116

YEAR 2002

HOUR 2202

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1061  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS125SC / 54C5B11526

YEAR 2003

HOUR 2442

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1062  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS125SC / 54C5B12002

YEAR 2004

HOUR 2151

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1063  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS175S / 53-5B10134

YEAR 2000

HOUR 4461

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1064  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS175SC / 53C5B20991

YEAR 2004

HOUR 4184

REMARK ENGINE OIL LEAK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1065  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS655S / 68-4051603

YEAR 2000

HOUR 6098

REMARK TURBO DEFECTIVE,

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1066  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS655S / 68-4B10469

YEAR 2002

HOUR 7832

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1067  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS70SC / 70C5B11194

YEAR 2004

HOUR 2085

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1068  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS70SC / 70C5B11863

YEAR 2005

HOUR 2420

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1069  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS70SC / 70C5B11867

YEAR 2005

HOUR 1772

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1070  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS90S / 71-5B13123

YEAR 2004

HOUR 2418

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1071  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-90SB / 3708785

YEAR 2001

HOUR 2076

REMARK NOT INSPECTED, W/O BATTERY

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1072  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-90SB / 3699832

YEAR 1999

HOUR 1222

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1128  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-100ESI / 3797747

YEAR 2007

HOUR 9571

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1129  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-100ESI / 3825799

YEAR 2008

HOUR 9051

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1130  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-100ESI / 3817267

YEAR 2008

HOUR 437

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1131  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-100ESI / 3799355

YEAR 2007

HOUR 939

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1132  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-13ESY / 3778286

YEAR 2007

HOUR 5166

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1133  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25USI / 3764700

YEAR 2005

HOUR 7445

REMARK OPERATION PANEL DEFECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1134  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25USI / 3764711

YEAR 2005

HOUR 9330

REMARK ENGINE START DEFECTVE, NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1135  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25USI / 3764708

YEAR 2005

HOUR 4458

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1136  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25USI / 3764702

YEAR 2005

HOUR 9330

REMARK ENGINE START DEFECTVE, NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1137  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25USI2 / 3790341

YEAR 2006

HOUR 2930

REMARK HR METER CHANGED(+5394HR)

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP