HOME > Machine List > COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

Machine List : COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SORT BY

B-4238  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS90 / -

YEAR

HOUR 2213

REMARK ENGINE:ISUZU 3KC1DA-09 #322938

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4239  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DPS130SPB / 3666245

YEAR 1995

HOUR 4661

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4240  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DPS90SPB / 3670597

YEAR 1996

HOUR 2434

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4241  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO MPS-18SS / 3647570

YEAR 1994

HOUR 596

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4242  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER IWATA

MODEL / SERIAL NO - / J1159

YEAR

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4244  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO EC25SSB-5 / 3683004

YEAR

HOUR 544

REMARK W/HOSE & REEL, OIL COOLER OIL LEAK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4295  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA100ESI / 3782751

YEAR 2006

HOUR 5355

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4296  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA100LSIB / 3857383

YEAR 2012

HOUR 512

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4297  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA25SPI / 5188366

YEAR 1998

HOUR 9860

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4298  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA25SPI / 5434414

YEAR 2001

HOUR 4805

REMARK ENGINE DEFECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4299  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA25SPIC / 5174680

YEAR 1997

HOUR 4024

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4300  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA25USI / 3868176

YEAR 2012

HOUR 14470

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4301  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA300ESK / 3793616

YEAR 2006

HOUR 4694

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4302  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA45SBH2 / 3692858

YEAR 1998

HOUR 6804

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4303  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA90ESH / 3719686

YEAR 2003

HOUR 3270

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4304  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GA-2605 / 5156057

YEAR 1996

HOUR

REMARK CONDITION NO GOOD

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4305  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER DENYO, DENYO, DENYO, HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO GA-2600SSM, DA-3000SS, DA-2400SS3, EP3000SS / 5583642, 5514483, 5122830, 600149

YEAR

HOUR 1767, 8313, 5550, 7189

REMARK BROKEN, TOTAL OF 4 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4306  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO SDG100S / 1537B10083

YEAR 2009

HOUR 8788

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4307  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO SDG13S / 1397B10066

YEAR 2007

HOUR 21867

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4308  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO SDG45S / 1337A80133

YEAR 2009

HOUR 16677

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4309  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO SDG60S / 1477A60515

YEAR 2009

HOUR 24607

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4310  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU, KOMATSU

MODEL / SERIAL NO EP3000SS, KE700A / 60015, -

YEAR

HOUR

REMARK FOR PARTS SUPPLY, TOTAL OF 2 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4311  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER HONDA

MODEL / SERIAL NO ET4500 / EA7-5120151

YEAR 2003

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4312  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER NIPPONSHARYO

MODEL / SERIAL NO NES60EH / KH023100

YEAR 2004

HOUR 3313

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4313  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER NIPPONSHARYO

MODEL / SERIAL NO NES60EH / KH024200

YEAR 2004

HOUR 3257

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4314  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER NIPPONSHARYO

MODEL / SERIAL NO NES90SH-2 / N0394SGE

YEAR 1992

HOUR 8841

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4315  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO DGM250MK / D13355000620

YEAR 2012

HOUR 1778

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4316  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO DGM450MK / D14055000031

YEAR 2012

HOUR 6475

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4317  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO EGR2600 / -

YEAR

HOUR

REMARK FOR PARTS SUPPLY, TOTAL OF 5 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

B-4318  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE TOKYO

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO EGR2600 / -

YEAR

HOUR

REMARK BROKEN, TOTAL OF 4 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP